Chính sách bảo hành – đổi, trả và hoàn tiền

Việc bảo hành – đổi, trả hàng hóa và hoàn tiền được thực hiện theo các điều khoản liên quan trong Hợp đồng mua bán giữ bên mua là quý khách và bên bán là Công ty TNHH Vitamin Toàn Cầu. Trong trường hợp việc mua bán không có Hợp đồng hoặc Hợp đồng không có các điều khoản cho việc bảo hành – đổi, trả và hoàn tiền thì sẽ thực hiện theo các điều khoản dưới đây:

1/. Trong trường hợp Bên Mua phát hiện hàng hóa đã giao không đúng là nguyên liệu đã đặt hàng hoặc hàng hóa không đạt các chỉ tiêu chất lượng như tiêu chuẩn ghi trong COA  thì Bên Mua thực hiện khiếu nại về chất lượng, thời gian khiếu nại trong vòng 07 ngày từ ngày Bên Mua nhận hàng.

2/. Khi có khiếu nại về chất lượng nếu hai bên không thống nhất được thì hai bên tiến hành lấy mẫu của lô hàng để trưng cầu giám định của “Trung tâm kiểm nghiệm Vinacert, CASE, Intertek” hoặc đơn vị giám định khác do hai bên đồng ý bằng văn bản thỏa thuận về giám định chất lượng. Nếu kết quả giám định là đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất như COA đã gửi thì Bên Mua nhận lô hàng và thanh toán chi  phí giám định. Nếu kết quả giám định không đạt đúng chất lượng như tiêu chuẩn nhà sản xuất như COA đã gửi, Bên Bán có trách nhiệm thanh toán chi phí giám định, thu hồi lô hàng không đạt chất lượng và chịu mọi chi phí trong quá trình thu hồi.

3/. Các phương thức Đổi hàng, Trả hàng và Hoàn tiền tùy vào từng trường hợp sẽ được thỏa thuận riêng giữa Bên Bán và Bên Mua.